Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Osobné údaje

| Osobné údaje |

1) Všeobecné ustanovenia

Firma CANEX, spol. s r.o., ktorá prevádzkuje webstránku www.canex.sk, si cení každého z návštevníkov a jeho súkromie pri prehliadaní. Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli, sú nevyhnutné na vykonanie potrebných úkonov pre dodanie kvalitnej výslednej služby, o ktorú ste si požiadali prostredníctvom tejto webovej lokality.

Informácie zahrnuté v tomto dokumente sa zaoberajú zberom, využívaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

2) Spracovanie osobných údajov

Firma CANEX, spol. s r.o. prostredníctvom webstránky www.canex.sk zaznamenáva a uchováva údaje, ako sú IP adresa Vášho internetového pripojenia, operačný systém počítača, prehliadač a jeho meta informácie a webstránka, cez ktorú ste pristúpili k tejto webovej lokalite. Ďalej uchováva osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom kontaktného formuláru pre získanie informácií o produktoch a službách a cenovej ponuky, dohodnutie osobného stretnutia a poprípade na iné účely.

Väčšina uvedených osobných údajov sa zaznamenáva a uchováva automaticky po navštívení webstránky z dôvodu poskytnutia adekvátnej skúsenosti pri prehľadaní a štatistického vyhodnocovania.

Pred poskytnutím osobných údajov pre spracovanie na konkrétne účely prostredníctvom kontaktného formuláru na tejto webstránke ste povinný odsúhlasiť porozumenie o ochrane osobných údajov, bez ktorého nie je možné požiadavku odoslať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sú zaznamenávané a uchovávané automaticky.

Vaše osobné údaje, ktoré boli poskytnuté počas prehľadania tejto webstránky, môžu spracúvať aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s firmou CANEX, spol. s r.o.; IČO: 31 378 854; DIČ: 2020353951; IČ DPH: SK2020353951; Sídlo: Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava 5.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám je však obmedzené v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenenie účelov definovaných v tomto dokumente o ochrane osobných údajov alebo pokynmi, ktoré vydal prevádzkovateľ webstránky www.canex.sk. Ďalej prevádzkovateľ dal súhlas s poskytovaním služieb v jeho mene pre jeden alebo viacero účelov z dôvodu marketingových aktivít, realizácií projektov a podpory klientov.

Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s firmou CANEX, spol. s r.o., sú starostlivo vyberané a pravidelne kontrolované. Ich povinnosťou je dodržiavanie podmienok, ktoré im boli ustanovené.

3) Zabezpečenie

Firma CANEX, spol. s r.o., ktorá prevádzkuje webstránku www.canex.sk, uchováva Vaše osobné údaje v bezpečí a uskutočňuje všetky vhodné organizačné a technické opatrenia pre ochranu pred ich stratou a manipuláciou, ďalej proti zneužitiu a zničeniu a pred prístupom neoprávnených osôb.

Pravidelne a systematicky kontroluje účinnosť zabezpečenia a v prípade nájdenia lepšieho opatrenia pre uchovávanie osobných údajov ihneď pristúpi k jeho aplikovaniu.

Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s firmou CANEX, spol. s r.o. sú povinné dodržiavať vopred dohodnuté bezpečnostné opatrenia a Vaše osobné údaje neposkytovať ďalším osobám a ani ich využívať na iné účely, ako boli dohodnuté s prevádzkovateľom webstránky.

Všetky osobné údaje, ktoré sa zaznamenávajú a uchovávajú prostredníctvom webstránky www.canex.sk podliehajú šifrovaniu počas celého prenosu medzi zariadeniami pre eliminovanie odchytu dát.

4) Cookies

Webstránka zhromažďuje a uchováva cookies s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality, prispôsobenie a optimalizovanie užívateľského rozhrania Vašim potrebám na základe analytických štatistík a pre marketingové účely.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Doba uchovávania súborov cookies používaných na webstránke je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. session cookies, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. persistent cookies, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookies vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Získavanie údajov:

  • Google Analytics

Webstránka využíva analytickú službu Google Universal Analytics poskytovanú spoločnosťou Google. Služba používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej lokalite analyzovať ako sa na webstránke správate a na základe týchto štatistík poskytnúť vylepšenie webovej lokality.

  • Google Ads

Inzertný systém Google Ads poskytovaný od spoločnosti Google umožňuje prevádzkovateľovi webstránky smerovať na jeho webovú lokalitu užívateľov, ktorí sa zaujímajú o daný produkt a službu pomocou cielenej reklamy.

  • Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži na kontaktovanie prevádzkovateľa webovej lokality za účelom ziskania informácií o produktoch a službách a cenovej ponuky, dohodnutie osobného stretnutia a poprípade na iné účely. Zaznamenávané a uchovávané sú všetky osobné údaje, ktoré ste Vy ako fyzická alebo právnická osoba vyplnili, len v prípade, pokiaľ ste odsúhlasili ochranu osobných údajov a formulár úspešne odoslali.

Prepojenia s webstránkou:

  • Facebook (www.facebook.com/policies)
  • Instagram (help.instagram.com/581066165581870)
  • Youtube (www.youtube.com/howyoutubeworks/policies)

5) Práva dotknutej osoby

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa spracovanie osobných údajov na tejto webovej lokalite týka, má právo na:

  • Požiadanie o prístup k osobným údajom dotknutej osoby
  • Opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov
  • Namietať proti spracovaniu a prenosu osobných údajov

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

6) Záverečné ustanovenia

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu práv dotknutej osoby môžete získať od prevádzkovateľa webstránky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

CANEX, spol. s r.o.

Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava 5

Slovenská republika

IČO: 31 378 854 | DIČ: 2020353951 | IČ DPH: SK2020353951

Telefón: +421 2 2102 5260 | Email: obchod@canex.sk

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.